Vibrationsmätning vid anläggningsarbeten

I samband med sprängning, pålning och packning kan omgivande byggnader skadas av vibrationer. Undvik tvister och skadestånd och beställ vibrationsmätning.

Om ditt företag arbetar med anläggningsarbeten, är det viktigt att stå på god fot med omgivningen. Vid sprängning och pålning kan sprickor uppkomma i kringliggande fastigheter. Även om ditt företags arbete inte gett upphov till några sådana förändringar, är det viktigt att kunna dokumentera sakförhållandet.

Vibrationsmätning sker enligt svensk standard. Det finns gränser för hur stor vibration som får förekomma vid anläggningsarbeten. Med vibrationsmätning undviker du att dessa gränser överskrids. Under det att arbetet pågår får du löpande rapporter från olika mätpunkter. Du får besked om var någonstans gränserna för vibration tenderar att överskridas. Åtgärder kan direkt sättas in för vibrationsdämpning. I värsta fall får arbetet avbrytas och vibrationsisolering göras.

Riskanalys och vibrationsmätning

Innan ett arbete med sprängning och pålning påbörjas måste en riskanalys göras. Var i området finns byggnader och utrustningar som kan påverkas? En riskanalys visar vilka gränser för vibration som finns i det specifika området. En rekommendation lämnas också om vilka besiktningar som bör göras före och efter anläggningsarbetet. I riskanalysen ges besked om hur berörda i omgivningen skall informeras innan arbetet påbörjas.

Vibrationsmätning sker i realtid. Den genomförs med ett kraftfullt datorsystem. Data från mätningar skickas löpande till beställaren via sms eller e-post. Informationen kommer från olika förutbestämda mätpunkter och man får besked om vibrationerna närmar sig gränsvärdena eller ej. I protokoll dokumenteras hur arbetet har fortlöpt med avseende på vibrationer. Vid eventuella tvister eller skadeståndsanspråk är detta ett grundläggande bevismaterial. Läs mer om vad riskanalys & vibrationsmätning kan innebära rent praktiskt när det utförs av detta företag: westbergvo.se 

27 Jul 2022