Geotekniker säkrar byggnationen

Att en byggnad ska stå på en säker grund, är troligen inte någon överraskning. Och det är där som man behöver hjälp av en geotekniker för att få information.

Om man inte har en säker grund så är det inte lönt att skapa någon typ av byggnation eller anläggning. Varken hus, vägar eller broar kommer bli stabila ifall man inte har en god förankring i marken. Men mark kan skilja sig mycket åt mellan olika områden i landet. Och även från en tomt till en annan.

Med hjälp av en geotekniker får man veta vad som sker under markytan. Det är tack vare deras undersökningar som man kan få besked som var berggrunden är, vilket material som finns i marken och även om det finns underjordiskt vatten på platsen. Allt som påverkar hur man ska göra en grundläggning.

Vikten av att anlita en geotekniker

Det är en skicklig och erfaren geotekniker som kan ge sina kunder all information gällande markförhållanden. Men hos vissa företag, som exempelvis Sitowise, kan man även få hjälp med framtagande av hur grundläggningen ska skapas på bästa sätt.

Beroende på hur markförhållandena ser ut så kan man skapa olika slags grunder, men även kanske vara i behov av någon typ av pålning eller liknande förankring. Och det är viktigt att göra allt rätt så att inte huset senare får sprickor, eller till och med rasar ihop. Sådant som kan ske om husets grund inte är tillräckligt stabil och korrekt utförd för marken den står på.

26 Dec 2022