Behövs en kontrollansvarig vid takrenovering i Stockholm?

Vid alla bygg- och renoveringsprojekt som kräver bygglov behövs en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en certifierad person med teknisk utbildning och lång erfarenhet av byggbranschen, som har till uppgift att hjälpa byggherren med att se till att allt arbete som sker inom projektet följer de lagar och regler som finns. En kontrollansvarig ska helst utses redan på planeringsstadiet, så att han kan vara med och planera hur arbetet ska genomföras och hjälpa till med att fylla i en bygglovsansökan. När bygglovsansökan skickas in ska den kontrollansvarige stå med som förslag och byggnämnden beslutar sedan om föreslagen person ska utses sm kontrollansvarig.

En kontrollansvarig ska vara opartisk

Den kontrollansvarige granskar arbetet som utförs av entreprenören och bör därför inte ha något samröre med denne. Tvärtom ska han kritisk kunna granska arbete och redovisa avvikelser till byggherren och till byggnadsnämnden. Genom att det finns en kontrollansvarig på projektet vet entreprenören att man måste hålla sig till alla byggregler och följa den lagstiftning som finns.

Kontrollansvarig vid takrenovering

För att återknyta till frågan i rubriken: behövs en kontrollansvarig vid takrenovering i Stockholm? Svaret kan vara både ja och nej. Som tidigare nämnts behövs en kontrollansvarig vid alla projekt som kräver bygglov, och i Stockholm är det inte ovanligt att en takrenovering behöver bygglov. Generellt gäller för takrenovering att så länge man inte ändrar takets utseende, det vill säga ändrar takets form eller byter takmaterial, så behövs inget bygglov och därmed ingen kontrollansvarig.

Vill man däremot göra en tillbyggnad i samband med renoveringen, till exempel bygga ut vinden eller bygga en takkupa eller ett takfönster så krävs bygglov. Likaså om man vill lägga betongpannor eller plåt i stället för taktegel och så vidare. I alla dessa fall krävs bygglov och då ska även en kontrollansvarig finnas med i bilden. I Stockholm ligger många hus i områden med strikta detaljplaner och rörelseutrymmet kring vad man får och inte får göra är ofta mycket begränsat. Många hus har dessutom särskild skyddsklass och anses särskilt väl värda att bevara i originalskick. Renoveringar på dessa hus kräver extra mycket hänsyn till huset.

Hitta en kontrollansvarig i Stockholm

Om du ska göra en takrenovering i Stockholm bör man först kontakta byggnadsnämnden och berätta om sina planer. Där kan de hjälpa dig att komma fram till om du kommer att behöva bygglov eller ej, och va du måste tänka på. Om din takrenovering kommer att kräva bygglov ska du så snart som möjligt hitta en kontrollansvarig att koppla in på projektet. Den kontrollansvarige kan lägga upp planeringen kring projektet så att det sker i enlighet med den bygglagstiftning som finns.

Om du känner en person som är certifierad kontrollansvarig kan du så klart även välja denne, men tänk på att det är viktigt att det inte finns något samröre mellan den som är kontrollansvarig och entreprenören. De kontrollansvarige måste vara självständig gentemot entreprenören för att en opartisk granskning ska kunna sägas ha skett. Detta ser byggnadsnämnden strängt på.

Kolla alltid med byggnadsnämnden

Du måste alltså anlita en kontrollansvarig för alla byggprojekt som kräver bygglov, även takrenoveringar. I Stockholm med sina strikta krav vid renoveringar kan du nästan utgå från att du kommer att behöva utse en kontrollansvarig, om det inte är enbart undertaket som ska renoveras. Men du bör alltid kolla med byggnadsnämnden först, så hjälper de dig att avgöra om du behöver tänka på kontrollansvarig eller ej.

Ytterligare information: https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

18 Dec 2018