Arbetsmiljö vid byggarbetsplatser

Att vara byggnadsarbetare innebär att man är utsatt för risker som är högre än i många andra yrken. Vikten av checklistor, rutiner, väderskydd, hörselskydd, utbildning och andra arbetsmiljöskyddande åtgärder inom byggbranschen kan inte nog poängteras. Faktum är tyvärr att olycksfall och arbetsrelaterad sjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som bland människor med andra typer av yrken, detta enligt arbetsmiljöverket. För de som planerar ett bygge och ansvarar för arbetsmiljön, som exempelvis byggherrar, arkitekter och byggarbetsmiljösamordnare gäller det alltså att förbereda sig noga och peka ut risker och var de finns. För mer information om just väderskydd, läs www.väderskyddsverige.se

Riskbedömning och planering

Arbetsgivaren ansvarar alltid för att identifiera och förebygga risker vid en byggarbetsplats. Detta gäller på varje nytt bygge och är inte något som bara kan tas på ett möte ibland. Förebyggande kan ske på många sätt, bland annat genom att se till att alla arbetstagare har adekvat utbildning för sina arbetsmoment och genom att upprätta checklistor och rutiner och se till att alla på byggarbetsplatsen följer dessa.

När man planerar ett bygge är det viktigt att se till logistiken inte bara för byggmaterial utan även för omklädningsrum, värmestugor och annat som kommer arbetstagarna, byggarbetarna, till gagn. Bristande komfort ger en sämre arbetsförmåga och gör även att koncentrationen försämras, vilket i sin tur kan leda till olyckor.

Väderskydd

Det blir allt vanligare att entreprenörer sätter upp väderskydd vid ett bygge eller en renovering. Detta är en stor framgång arbetsmiljömässigt. Det gör att arbetet på ett bygge kan pågå året runt utan att byggarbetarna utsätts för hårt klimat. Ett väderskydd skyddar både arbetstagarna och huset mot snö, regn, blåst och kyla. Väderskydd ska alltid planeras utifrån projektet och sättas upp av erfarna ställningsbyggare för att förhindra att skador uppstår eller olyckor inträffar vid hård väderlek.

Arbete med maskiner

Varje maskin ska ha en checklista och alla som arbetar med maskiner ska ha adekvat utbildning. Innan en maskin tas i bruk ska den kontrolleras utifrån en checklista och se till att allt fungerar. Det ska finnas rutiner för vad man gör om en olycka inträffar med en maskin. Maskinrelaterade skador är mycket vanligt inom byggbranschen och ofta beror det på otillräcklig utbildning och bristande säkerhetstänk. Det måste finnas en respekt för maskinerna hos arbetsgruppen, det är arbetsgivarens ansvar att se till att den finns där.

Lyft och förflyttningar

Att lyfta och förflytta tunga material leder till förslitningsskador om det inte utför spå rätt sätt. Helst ska en kran eller truck användas för lyft och transporter, annars ska lyften anpassas till vikten och man ska vara två vid särskilt tunga lyft. Alla arbetstagare bör ha god kunskap om ergonomi och säkra lyft.

Buller

Hörselskydd ska alltid användas i bullerskyddade miljöer. Helst aktiva hörselskydd som gör att buller stängs ute men tal förstärks. Kommunikationen med kollegor får inte brista. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla på bygget använder godkända hörselskydd.

Pauser

Slutligen är det extremt viktigt att regelbundna pauser förekommer under ett bygge så at tingen drabbas av utmattning och nedsatt koncentrationsförmåga. Under pauserna ska man kunna sitta inomhus och värma sig, äta och dricka, duscha och gå på toaletten. Ju bättre komfort arbetstagarna har, desto bättre kommer arbetet att flyta samtidigt som risken för en olycka minskar. Vid byggen ska man alltid ta det osäkra före det osäkra. Mycket har hänt inom byggbranschen de senaste åren, framför allt har väderskydd börjat användas i allt större utsträckning, vilket är positivt. Det är både arbetsgivares och arbetstagares ansvar att se till att den positiva trenden fortsätter.

13 Dec 2017